Vdo Presentation

Vdo Presentation
VTR คือ สื่อวีดีโอประเภทหนึ่งที่มีทั้งภาพและเสียง ใช้ในการนำเสนออะไรบางอย่างที่ไม่ยาวมากนัก อาทิ การถ่ายทำ VTR แนะนำสินค้า หรือแนะนำตัวบุคคล การถ่าย VTR ในวันแต่งงาน การถ่าย VTR ของหน่วยงาน ตลอดจนองค์กรต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งจะมีภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงบรรยายประกอบที่ทำให้น่าสนใจ และเกิดความจดจำในระยะเวลาสั้น ๆ

TVC (TV commercial หรือ TVC) คือสื่ออีกประเภทหนึ่งที่จัดทำเป็นหนังโฆษณา โดยนำ Idea ของลูกค้ามาสร้างให้เป็นเรื่องราวโดยมีจุดขายและเนื้อหาเรื่องราวที่น่าสนใจ ดึงดุดความสนใจของผู้บริโภค แบ่งวิธีการทำงานเป็น 3 ช่วง ประกอบด้วย Pre production เป็นช่วงของการเตรียมงาน และจะมีการทำ Storyboard Shooting คือการเตรียมพื้นที่ ฉาก effectและทีมงานเพิ่อถ่ายทำ Post production ชิ้นงานได้รับการบันทึก ตัดต่อ เพื่อให้ลูกค้าได้ตรวจสอบก่อนที่จะร้อยภาพ และเสียงให้เป็นเนื้อเดียวกัน พร้อมเก็บรายละเอียดจนได้ชิ้นงานโฆษณา TVC ที่เสร็จสมบูรณ์

ประโยชน์ของ VTR และ TVC
1.เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนทุกเพศ ทุกวัย
2.เปิดมุมมองใหม่ในเรื่องงานโฆษณา
3.ผู้ได้รับชมจะเกิดจินตนาการ และเกิดความเข้าใจได้ง่าย
4.สามารถเพิ่มเติม Effect ในชิ้นงานได้มากมาย