หนังสือ EP

หนังสือ EP
ออกแบบและจัดหน้าโดย Phuket Printing
ขนาด A4 กางออก A3เข้าเล่ม ไสกาว/สันกาว
ใส้ใน จำนวน 56 หน้า ไม่รวมปก กระดาษอาร์ทมัน 105 แกรม พิมพ์สี่สี
ปกกระดาษอาร์ตการ์ด 200แกรม พิมพ์สี่สี เคลือบ UV

  CONTACT INFO

  Mulberry St, New York, NY 10012, USA

  1.900.256.332
  1.900.256.334

  hello@yourwebsite.com
  www.hogash.com

  TOP