Namecard / นามบัตร

นามบัตร คือ แผ่นกระดาษค่อนข้างแข็งและเล็กเป็นต้นที่พิมพ์บอกชื่อตัว นามสกุล หรือที่อยู่ที่ทํางานไว้เพื่อแนะนําตัวเป็นต้น เป็นสิ่งสำคัญในการแสดงตัวตน นามบัตรที่ดี ควรออกแบบในลักษณะที่ สะอาดเรียบง่าย ไม่เน้นสีสันมากเกินไป ปัจจุบัน มักจะมีลูกเล่นและ IDEA ใส่เข้าไป