Calendar / ปฏิทิน

ปฏิทินคือรระบบการจัดแบ่งช่วงเวลาให้เป็นวัน เดือน ปี โดยอาศัยหลักการทางดาราศาสตร์เพื่อใช้สำหรับเป็นหน่วยกำหนดนับอายุ และบันทึกเหตุการณ์ที่สัมพันธ์กับชีวิตประจำวันของมนุษย์

ปฏิทินจะมีรูปแบบต่างกันเช่น ปฏิทินตั้งโต๊ะ ปฏิทินแขวนผนัง เป็นต้น ซึ่งมักนิยมให้กันในช่วงเทศกาลปีใหม่ หรือเนื่องในโอกาสที่พิเศษ เช่น การเปิดบริษัท การเปิดร้านค้า เป็นต้น