Booklet / จุลสาร

จุลสาร  ให้บริการจัดทำจุลสาร ทุกขนาด ทุกประเภท ตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า ไม่ว่าจะทำจุลสารประจำปี ประจำเทศกาลต่าง ๆ หรือตามวาระที่สำคัญ Phuket Printing ใส่ใจทุกรายละเอียดการจัดทำจุลสาร  โทร 06-5252-2253

ขอราคางานพิมพ์ได้ที่ 06-5252-2253 หรือขอราคาออนไลน์ที่ เมนูขอราคา

จุลสารคือ อนุสาร (Booklet หรือ Pamphlet) หมายถึง สิ่งพิมพ์ขนาดเล็กที่มีเนื้อหากล่าวถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียวและจบบริบูรณ์ภายในเล่ม ความยาวไม่มากนัก เขียนอย่างง่ายๆส่วนมากแล้วเนื้อหาจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยจะให้ข้อมูลที่ทันสมัยรูปแบบ