Animation

Animation หมายถึง การสร้างภาพเคลื่อนไหว โดยการนำภาพนิ่งหลาย ๆ ภาพที่มีความต่อเนื่อง มาฉายด้วยความเร็วที่เหมาะสม ทำให้เกิดภาพลวงตาของการเคลื่อนไหว ส่วน 3D Animation คือ ภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ มองเห็นทั้งความสูงความกว้าง และความลึก ซึ่งภาพที่เห็นจะมีความสมจริงมากถึงมากที่สุดนั่นเอง ในการประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อนี้ นอกจากจะสะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กรที่ก้าวทันเทคโนโลยี ยังสามารถสร้างความน่าสนใจ น่าติดตาม และเป็นการเข้าถึงกลุ่มคนได้กว้างขวางทุกวัยอีกด้วย ทั้งยังเป็นการก้าวทันตามอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry) อีกด้วย

ข้อดีของ ANIMATION 3D
1.สะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กรที่ก้าวทันเทคโนโลยี
2.สร้างความน่าสนใจ น่าติดตาม และเกิดจินตนาการ
3.เข้าถึงกลุ่มคนได้กว้างขวางทุกเพศทุกวัย
4.สร้างจุดขายใหม่ให้เกิดขึ้นแก่งานโฆษณาขององค์กรต่าง ๆ
5.ก้าวทันตามอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry)